Visingsö

Förening

Visingsörådet

Bilder


Beskrivning


Visingsörådet är ett partipolitiskt och ideellt obundet samarbetsorgan som har till uppgift att tillvarata den bofasta öbefolkningens intressen.

Rådet ska:
tjäna som kontaktorgan mellan öborna och i första hand Jönköpings kommun.
fungera som remissinstans gentemot samhället i övriga frågor rörande Visingsö och dess befolkning.
verka för information, debatt och samverkan till gagn för Visingsö som boendeort.
verka för ett ökat samarbete mellan öns invånare, organisationer och instutitioner.
Visingsörådet består av stämman med en styrelse. För rådets löpande arbete ansvarar samhälls- och föreningsutskottet. Styrelsen kan vid behov kalla till allmänt möte.

Årsstämma hålls i mars månad varje år. Alla har rätt att närvara. Alla fastboende Visingöbor har rösträtt, tillfälligt boende har yttranderätt.

Visingsörådets styrelse består för närvarande av:
Bengt Svensson, ordförande 0721-671937

Gunilla Everland Rylner,vice ordförande 0390-40506
Kirsten Ekström, sekreterare 0708-637556

Mie Lagehäll, kassör, 0390-614202
Mattias Wetter, ledamot, 0390-40088
Magnus Tolf, ledamot, 0390-40003
Kjell Augustsson, ledamot 0708-300722

Linda Adolfsson, ledamot

Adjungerande ledamöter:
Visingsö Näringslivsförening, Thomas Teike, 073-400 32 91
Fritidsboende, Nils Olof Fries, 072-7295970

E post: info@visingsoradet.se
www.visingsoradet.se

Medlemskap och partners:
Visingsörådet är medlem i Skärgårdarnas Riksförbund
Visingsörådet är föreningsmedlem i Vätternvårdsförbundet.
Visingsörådet arbete kan följas via protokoll och minnesanteckningar som finns tillgängliga på Visingsö bibliotek och länkade från arkivsidan som ni hittar under denna länk.

Kontakta Oss


Tfn: 0721-671937, Ordförande Bengt Svensson
E-post: bengt@visingso.net

Dokument