top of page

Visingsörådet

Visingsörådet är ett partipolitiskt och ideellt obundet samarbetsorgan som har till uppgift att tillvarata den bofasta öbefolkningens intressen.

Rådet ska:
• -Tjäna som kontaktorgan mellan öborna och i första hand Jönköpings kommun.
• -Fungera som remissinstans gentemot samhället i övriga frågor rörande Visingsö och dess befolkning.
• -Verka för information, debatt och samverkan till gagn för Visingsö som boendeort.
• -Verka för ett ökat samarbete mellan öns invånare, organisationer och institutioner.

Visingsörådet består av stämman med en styrelse. För rådets löpande arbete ansvarar presidiet som består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen kan vid behov kalla till allmänt möte.
Årsstämma hålls före 1 mars varje år. Alla har rätt att närvara. Alla fastboende Visingsöbor har rösträtt, tillfälligt boende har yttranderätt.

bottom of page